ÁQUASIL ULTRA ËÅÐÔÏÑÅÕÓÔÏ LV DENTSPLY [CLONE]

CODE: 0015-0081

List price: 87.20   

78.50 

(97.34  inc tax) You save: 8.70  (10%)
-10%
ÁQUASIL ULTRA -ËÅÐÔÏÑÅÕÓÔÏ LV & ÐÏËÕ ËÅÐÔÏÑÅÕÓÔÏ ULV - DENTSPLY Aíáìéãíýïíôáé ìå ðéóôüëé êáé óõíäõÜæïíôáé ìå ôï Æõìþäåò Aquasil Soft Putty óå âÜæá êáé ìå ôï Aquasil Heavy FS Monophase óå öýóéããåò Þ DECA ãéá óõóêåõÞ. * Ëåðôüññåõóôï áðïôõðùôéêü õëéêü óå öýóéããá äéðëÞò áíÜìåéîçò. * ÅëáóôïìåñÝò, õäñüöéëï, ìå ìåãÜëç áíôï÷Þ óôçí áðüó÷éóç êáé áíôßóôáóç óå ìüíéìåò ðáñáìïñöþóåéò. * Ðïëý êáëü óôçí áíáðáñáãùãÞ ôùí ëåðôïìåñåéþí óôï áðïôýðùìá êáé óôï åêìáãåßï. * Áðïôõðþíåé óôåöÜíåò, ãÝöõñåò, ìåñéêÝò Þ ïëéêÝò íùäÝò ðåñéï÷Ýò. * Äéáôßèåôáé óå äýï ñåõóôüôçôåò êáé óå äýï ÷ñüíïõò ðÞîçò:
DENTPLY
None

To ensure that a person, not an automated program, is filling this form, please enter the characters you see in this picture. All letters will be shown in their capitalized form.

 
Loading...